Regulamin konkursu!

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Konkurs"

2. Organizatorem Konkursu jest strona Gift Games Studio

3. Sponsorami nagród są organizatorzy konkursu.

4. Konkurs przeprowadzany jest w intrenecie na FP Gift Games Studio
 

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status "Uczestnika" zgodnie z pkt II podpunkt 1,

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać JEDNORAZOWO komentarz określony w treści konkursu (odpowiedź na określone pytanie)
 

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW...

1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez organizatorów konkursu.

2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3. Ogłoszenie wyników następuje dnia 21/12/2020 roku.

4. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.

5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni.

6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.

7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.

8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a sponsorem.

9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania Partnerowi (sponsor nagrody), chyba że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. email, nick do konta Steam, imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu itp.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody (za ich jakość, termin dostarczenia lub jego brak,..)

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 18 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku, lub przy kilku razowym zgłoszeniu

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udział w konkursie osoby poniżej 18 roku życia,

e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora.

3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest prowadzące niniejszy Larysa Skrzypczak.

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych odbywać się będzie w celu przeprowadzenia konkursu, w przypadku jego wygrania - wysłania nagrody i odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, mogą zostać w celu wysłania nagrody przekazane sponsorom tych nagród.

Na jakiej podstawie i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w regulaminie fp na wysłanie zwycięzcy nagrody, nie dłużej niż miesiąc od zakończenia konkursu. W terminie miesiąca dane osobowe uczestników konkursu będą usuwane z fp (imię i nazwisko).

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji następujących celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub doradztwo prawne.

Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w okresach przewidzianych w przepisach dla dochodzenia roszczeń.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdej chwili możesz zgłosić żądanie usunięcia danych osobowych z fp. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij stosowną informację administratorowi w prywatnej wiadomości.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie, żądanie ich usunięcia lub cofnięcie zgody na przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie lub otrzymania nagrody.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.

Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie FP GIFT GAMES STUDIO

Organizator ma prawo zakończyć konkurs i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników przed anulowaniem konkursu tzw Zabawy .

Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu

Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).

*Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL.

Tylko dla kont FB Nie FP,strony nie mogą brać udziału

Udziału w konkursie nie może brać najbliższa rodzina stron współorganizujących

Możecie grać dla siebie,znajomego,na prezent

Gift Games Ikonka (1).png